Известување по предметот- ИНФОРМАТИКА – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ИНФОРМАТИКА ПО СИТЕ СТУДИСКИ ПРОГРАМИ ОД ПРВ ЦИКЛУС НА СТУДИИ ЌЕ СЕ ОДРЖИ НА 25. 06. 2021 ГОДИНА ВО АМФИТЕАТАР НА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА ОД 14,00-18,00 ЧАСОТ ВО 4 ТЕРМИНИ.

СПИСОКОТ НА СТУДЕНТИ ВО КОИ ТЕРМИНИ ЌЕ ПОЛАГААТ ЌЕ БИДЕ ИСТАКНАТ НА ОГЛАСНА ТАБЛА НА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА.

Од

Одговорниот наставник

Проф. д-р Александар Грчев