Задолжителни и изборни предмети (СЗТ)

Наставен план усвоен во учебната 2014/15 година

Прва година

I семестар

КодЗадолжителни предметиТеоријаПраксаВкупноЧасовиЕКТС
ДСЗТ 1101Анатомија и физиологија на џвакален систем450453+05
ДСЗТ 1102Морфологија на заби 11560751+47
ДСЗТ 1103Заботехнички апарати и инструменти3015452+15
ДСЗТ ИБ 1Изборен блок 1    13

Изборен блок 1

КодИзборни предметиТеоријаПраксаВкупноЧасовиЕКТС
ДСЗТ 1201Медицинска психологија со медицинска етика300302+03
ДСЗТ 1202Англиски јазик300302+03
ДСЗТ 1203Пародонтологија3015452+15
ДСЗТ 1204Реконструктивни дентални процедури3015452+15

II семестар

КодЗадолжителни предметиТеоријаПраксаВкупноЧасовиЕКТС
ДСЗТ 1104Технологија на заботехнички материјали 1300302+03
ДСЗТ 1105Морфологија на заби 21560751+47
ДСЗТ 1106Технологија на фиксни протези (коронки)302102402+1414
ДСЗТ ИБ 2Изборен блок 2    6

Изборен блок 2

КодИзборни предметиТеоријаПраксаВкупноЧасовиЕКТС
ДСЗТ 1205Ергономија300301+03
ДСЗТ 1206Превентива на орални заболувања300301+03
ДСЗТ 1207Орална физиологија1515301+13

Втора година

III семестар

КодЗадолжителни предметиТеоријаПраксаВкупноЧасовиЕКТС
ДСЗТ 2101Технологија на фиксни протези (мостови)302102402+1414
ДСЗТ 2102Технологија на заботехнички материјали II1530451+25
ДСЗТ 2103Ортодонција I1530451+25
ДСЗТ ИБ 3Изборен блок 3    6

Изборен блок 3

КодИзборни предметиТеоријаПраксаВкупноЧасовиЕКТС
ДСЗТ 2201Орална хигиена1515301+13
ДСЗТ 2202Менаџмент во стоматологијата1515301+13
ДСЗТ 2203Стоматолошка рентгенологија1515301+13

IV семестар

КодЗадолжителни предметиТеоријаПраксаВкупноЧасовиЕКТС
ДСЗТ 2104Биомеханика на џвакален систем30 0302+03
ДСЗТ 2105Ортодонција 230 45752+37
ДСЗТ 2106Технологија на мобилни протези (парцијална  протеза)302102402+1414
ДСЗТ ИБ 4Изборен блок 4    6

Изборен блок 4

КодИзборни предметиТеоријаПраксаВкупноЧасовиЕКТС
ДСЗТ 2204Дентална имплантологија1515301+13
ДСЗТ 2205Ургентни состојби1515301+13
ДСЗТ 2206Медицинска информатика1515301+13

Трета година

V семестар

КодЗадолжителни предметиТеоријаПраксаВкупноЧасовиЕКТС
ДСЗТ 3101Технологија на мобилни протези (тотална протеза)302102402+1414
ДСЗТ 3102Скелетирана парцијална протеза 11530451+25
ДСЗТ 3103Стоматолошка керамика 11530451+25
ДСЗТ ИБ 5Изборен блок 5    6

Изборен блок 5

КодИзборни предметиТеоријаПраксаВкупноЧасовиЕКТС
ДСЗТ 3201Протетичка естетика1515301+13
ДСЗТ 3202Вилично лицева реконструктивна протетика1515301+13
ДСЗТ 3203Геронтостоматологија300302+03

VI семестар

КодЗадолжителни предметиТеоријаПраксаВкупноЧасовиЕКТС
ДСЗТ 3104Професионална практика02102100+1212
ДСЗТ 3105Скелектирана парцијална протеза 2060600+46
ДСЗТ 3106Стоматолошка керамика 2060600+46
ДСЗТ 3107Дипломска работа06