Доц.д-р Емилија Бајрактарова Ваљакова – Биографија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје