Јавни набавки

Во овој оддел Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ – СКОПЈЕ како Договорен орган, овозможува пристап на својата веб – страна до податоци од објавените постапки и доделените договори за јавни набавки.

Информации за постапките за доделување на договорите за јавни набавки може да најдете на следниот линк: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home