Учебна 2020/2021 година

Врз основа на член 24, став 3 од Правилникот за условите, критериумите и правилата за запишување и студирање на прв и втор циклус студии (Универзитетски гласник бр 417/2019), ННС на Универзитетот ,,Св.Кирил и  Методиј “- Стоматолошки факултет во Скопје, на 27-та редовна седница го донесе следниот календар за настава за учебната 2020/21 година.

Почеток на учебната 2019/20 година1 октомври 2020 (четврток)
Времетраење на наставата во зимскиот семестарод 5 октомври 2020(понеделник) до 15 јануари 2021 (петок)
1-ва колоквиумска неделаво зимскиот семестар20. ноември 2020 до 29. ноември 2020
2-колоквиумска недела во зимскиот семестар11. јануари 2021 до 17. јануари 2021
Завршни испити и испити за студентите кои не ги положиле колоквиумите (прва испитна сесија)од 18. јануари 2021 до 6. февруари 2021
Заверка на зимскиот семестарод 11. јануари 2021 до 19. јануари 2021
Пријавување на испити во првата испитна сесиија11. јануари 2021  до 18. јануари 2021
Запишување на летен семестарод 5. февруари 2020 до 12. февруари 2021
Времетраење на наставата во летниот семестарод 15. февруари 2021 (понеделник) од 28. мај 2021 (петок)
1-ва колоквиумска неделаво летниот семестарод 2. април 2021 до 11. април 2021 
2-колоквиумска недела во летниот  семестарод 21. мај 2021 до 30. мај 2021
Завршни испити и испити за студентите кои не ги положиле колоквиумите (втора испитна сесија)од 31.мај  2021 до 27. јуни  2021
Заверка на летниот семестарод 21. мај 2021 до 30. мај 2021
Пријавување на испити во втората испитна сесиијаод 21. мај 2021 до 30. мај 2021
Трета испитна сесија20. август 2021 до 17 септември 2021
Пријавување на испити во третата испитна сесиијаод 13 август 2020 до 20 август 2020
Запишување на зимски семестар во учебната 2020/2021од 15 септември до 30 септември 2020

Неработни денови за учебната 2020/2021 година, можат да се видат во документот ,,Универзитетски календар на сајтот на Универзитот ,,Св.Кирил и  Методиј“ во Скопје