Студенти кои ги слушаат предметите по втор или повеќепати – IV семестар – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Биомеханика на џвакален систем

Ортодонција 2

Технологија на мобилни протези (парцијална)