Студенти кои ги слушаат предметите по втор или повеќепати – IV семестар ССС – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Орална патологија

Пародонтологија