Стручна и административна служба
3027

Име и презимеТелефонски бројЕ – адреса
д-р Влатко Коколански
–Секретар–
Одговорно лице за спроведување постапки за јавни набавки;
Овластено лице за прием на пријави од укажувачи;
Посредник во случај на вознемирување на работно место
02/3115-647
Локал бр. 4
vkokolanski@stomfak.ukim.edu.mk
kokolanski@live.com

Одделение за правни и општи работи

Име и презимеТелефонски бројЕ – адреса
Елизабета Алексоска
-Раководител-
Одделение за правни и општи работи;
Одговорно лице за специјализации;
Офицер за заштита на лични податоци;
Посредник во случај на вознемирување на работно место
02/3115-647
Локал бр. 4
beti@stomfak.ukim.edu.mk

Студентски прашања

Име и ПрезимеТелефонски бројЕ – адреса
Антоанета Киш
-Советник за студентски прашања-
Одговорно лице за информации од јавен карактер;
администратор на IKNOW системот
02/3115-647
Локал бр. 3
kis@stomfak.ukim.edu.mk
Сузана Василевска
-Самостоен референт администратор – студентски прашања-
Одговорно лице за претставки и предлози;
 администратор на IKNOW системот
02/3115-647
Локал бр. 3
suze@stomfak.ukim.edu.mk
Петранка Георгиевска
-Самостоен референт – архивар-
02/3115-647
локал бр. 2
petranka@stomfak.ukim.edu.mk
Снежана Алексоска
– Хигиеничар –
02/3115-647
локал бр. 2

Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење

Име и ПрезимеТелефонски бројЕ – адреса
Јасмина Генчева
-Раководител-
Одделение за финансиско, сметководствено и материјално работење
02/3115-647
Локал бр. 4
jasmina84a@gmail.com
Иван Талески
-Самостоен референт – благајник-Енергетски администратор
02/3115-647
Локал бр. 3
ivan@stomfak.ukim.edu.mk
Зоран Дериволски
-Помлад соработник за ИКТ-
02/3115-647
Локал бр. 2
zderivolski@stomfak.ukim.edu.mk
zderivolski@gmail.com

54321
(0 votes. Average 0 of 5)