Стоматолошкиот факултет – Скопје и ЈЗУ Спец. болница за геријатриска и палијативна мед. 13 Ноември Скопје потпишаа меморандум за соработка за заедничка долгорочна научна, техничка, образовна и апликативна соработка – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

🌟Стоматолошкиот факултет – Скопје и ЈЗУ Спец. болница за геријатриска и палијативна мед. 13 Ноември Скопје потпишаа меморандум за соработка за заедничка долгорочна научна, техничка, образовна и апликативна соработка.

🌟Формата на долгорочната научна, техничка, образовна и апликативна соработка ќе се остварува на следните начини:

👉Заеднички проекти од истражувачки, развоен и научен карактер;
👉Соработка во едукативни процеси преку организирање на посети, научни и стручни собири, обуки и слично;👉Промоција на оралното здравје преку јавно-здравствени едукативни кампањи;
👉Различни облици на научна, истражувачка и техничка помош;
👉 Консултации и експертизи;
👉Воспоставување на контакти и презентација на договорените страни пред домашни и странски субјекти;
👉Организирање на тркалезни маси и размена на искуства;
👉Други активности од научен, технички, образовен и апликативен карактер.