Соопштени за одбрана на магистерскиот труд на д-р Ертан Омеров – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА ОДБРАНА НА МАГИСТЕРСКИ ТРУД НА ТЕМА:

“ВЛИЈАНИЕТО ОД УПОТРЕБАТА НА АВТОЛОГНА ПЛАЗМА ЗБОГАТЕНА СО ТРОМБОЦИТИ ВРЗ СЕКУНДАРНА СТАБИЛНОСТ КАЈ ДЕНТАЛНИ ИМПЛАНТИ ВО ДОЛНА ВИЛИЦA