Соопштение за студентите кои го немаат положено предметот Анатомија и морфологија на вилици и заби – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

СЕ ИЗВЕСТУВААТ СТУДЕНТИТЕ ЗАПИШАНИ ВО ЗИМСКИ (ТРЕТ) СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА, А КОИ НЕМААТ ПОЛОЖЕНО АНАТОМИЈА И МОРФОЛОГИЈА НА ВИЛИЦИ И ЗАБИ ДА СЕ ЈАВАТ ВО СЛУЖБАТА ЗА СТУДЕНТСКИ ПАРАШАЊА НАЈДОЦНА ДО ПЕТОК 08.10.2021 ГОДИНА.

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА