Соопштение за предметот Претклиничка ендодонција – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Испитот по предметот Претклиничка ендодонција ќе се одржи on line, усно на платформата Teams, во терминот предвиден за полагање, 13. 09. 2021 год. со почеток од 8,30 часот

ОД

ОДГОВОРНИОТ НАСТАВНИК

ПРОФ. Д-Р ВАСИЛКА РЕНЏОВА