Соопштение за полагање на предметот Клиничка ендодонција – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

I – колоквиум по предметот Клиничка ендодонција IX семестар ќе се одржи на 22.11.2021 година од 8:00 – 10:00 часот во Kомпјутерски центар – стар деканат

ОДГОВОРЕН НАСТАВНИК

Проф. д-р Соња Апостолска