Соопштение за одбрана на стучен труд на д-р Томислав Томиќ – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје