Соопштение за одбрана на стручен труд на д-р Марија Јорданова – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје