Соопштение за одбрана на докторска дисертација на Д-р Жаклина Менчева – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Линк за следење на одбраната:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a-97B7sOHjfMbjEjnWE4BgCOlMWmmK3tJ8PYf4StqeOE1%40thread.tacv2/1641218177937?context=%7b%22Tid%22%3a%2210a99319-3ecc-411d-b68f-2859db9919c2%22%2c%22Oid%22%3a%2233dfbfb1-379f-4757-b8b3-63383bcb9cee%22%7d