Склучен меморандум за соработка со СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“ Скопје – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

🌟Стоматолошкиот факултет – Скопје и СМУГС „Д-р Панче Караѓозов“ Скопје потпишаа меморандум за соработка за заедничка долгорочна научна, техничка, образовна и апликативна соработка.

🌟Формата на долгорочната научна, техничка, образовна и апликативна соработка ќе се остварува на следните начини:

  • Заеднички проекти од истражувачки, развоен и научен карактер;
  • Соработка во едукативни процеси преку организирање на посети, научни и стручни собири, обуки и слично;
  • Промоција на оралното здравје преку јавно-здравствени едукативни кампањи;
  • Различни облици на научна, истражувачка и техничка помош;
  • Консултации и експертизи;
  • Воспоставување на контакти и презентација на договорените страни пред домашни и странски субјекти;
  • Организирање на тркалезни маси и размена на искуства;
  • Други активности од научен, технички, образовен и апликативен карактер.