Самоевалуација на зимски семестар 2020/21 година – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Почитувани студенти,

Ве известуваме дека е достапен формуларот за самоевалуација на зимскиот семестар од учебната 2020/21 година. Евалуацијата е задолжителна за сите студенти и потребно е да ја извршите најдоцна до запишување на летниот семестар.

Формата за самоевалуација за студентите од студиската програма од интегрирани студии за доктори по дентална медицина (6- годишни студии) е достапна на следниот линк.

Формата за самоевалуација за студентите од студиската програма за доктори по дентална медицина (5-годишни) е достапна на следниот линк.

Формата за самоевалуација за студентите од студиската програма за стручни забни техничари е достапна на следниот линк.

Формата за самоевалуација за студентите од студиската програма за стручни стоматолошки сестри – орални хигиенолози е достапна на следниот линк.

Бројот на Вашиот индекс ќе им биде достапен на вработените на студентски прашања, додека пак Вашите одговори на анкетата ќе му бидат достапни само на креаторот на анкетата