Решенија за акредитација и почеток со работа – III циклус студии – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Решениe за акредитација на студиската програма „Стоматолошки науки“ преземи
Решение за почеток со работа на студиската програма од трет циклус на студии по „Стоматолошки науки “ на Стоматолошкиот факултет при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје преземи