Резултати од успехот од средно образование (прелиминарна ранг-листа) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Согласно Конкурсот за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2021/2022 година, во прилог се резултатите од успехот од средно образование (прелиминарна ранг- листа).

Прелиминарната листа се однесува на постигнатиот успех од средно образование. Кандидатите имаат право на приговор само во однос на технички пропусти напревени при пресметување на бодовите, во рок од 24 часа од објавувањето на листата, односно до 04.09.2021 до 10 часот. Приговорите се доставуваат на следнава mail адреса: sfs@stomfak.ukim.edu.mk