Распоред за теоретска настава – општи гледишта на специјализацијата – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Се известуваат специјализантите упатени од јавните здравствени установи на Огласот за одобрување специјализации согласно Програмата за потребите на специјалистички кадри согласно со мрежата на здравствени установи за 2021 година, а на кои им е одобрена специјализација од областа на детска и превентивна стоматологија дека теоретскиот дел од наставата ќе започне на 1.12.2021 година со користење на средства за електронска комуникација – Microsoft Teams, согласно распоредот даден во прилог.

Прилог: Распоред за теоретска настава – општи гледишта на специјализацијата