Распоред за теоретска настава, колоквиумски недели и летен испитен рок

I година – Доктор по дентална медицина
Список на запишани студенти – II семестар
Список на запишани студенти – Анатомија 2
Список на запишани студенти – Анатомија и морфологија
Список на запишани студенти – Дентални материјали
Список на запишани студенти – Физиологија 1
Список на запишани студенти – Хистологија
II година – Доктор по дентална медицина
Список на запишани студенти – IV семестар
Список на запишани студенти – Епидемиологија
Список на запишани студенти – Неврологија
Список на запишани студенти – Орална хигиена
Список на запишани студенти – Пaтофиза
Список на запишани студенти – Патолошки основи на болести
Список на запишани студенти – Претклиничка мобилна протетика
Список на запишани студенти – Фармакологија
III година – Доктор по дентална медицина
Список на запишани студенти – VI семестар
Список на запишани студенти – Англиски 2
Список на запишани студенти – Анестезија
Список на запишани студенти – Дерматовенерологија
Список на запишани студенти – Кл. кариол.и реставративна 1
Список на запишани студенти – Општа хирургија
Список на запишани студенти – Офталмологија
Список на запишани студенти – Претклиничка фиксна
IV година – Доктор по дентална медицина
Список на запишани студенти – VIII семестар
Список на запишани студенти – Детска и превентивна
Список на запишани студенти – Клиничка кариологија 2 стара програма
Список на запишани студенти – Клиничка мобилна
Список на запишани студенти – Орална медиц. и патол.
Список на запишани студенти – Орална хирургија
Список на запишани студенти – Ортодонција 1 старa програма
Список на запишани студенти – Претклиничка ендодонција
Список на запишани студенти – Претклиничка пародонтологија – стара програма
Список на запишани студенти – Ургентни
V година – Доктор по дентална медицина
Список на запишани студенти – X семестар
Список на запишани студенти – Детска стоматологија 2
Список на запишани студенти – Клиничка ендодонција 2
Список на запишани студенти – Клиничка пародонтологија 2
Список на запишани студенти – Клиничка фиксна 2
Список на запишани студенти – Максилофацијална хирургија
Список на запишани студенти – Судска медицина

Распоред практична настава – II семестар

Распоред практична настава – IV семестар

Распоред практична настава – VI семестар

Практична настава – Дерматовенерологија

Распоред практична настава – VIII семестар

Распоред практична настава – X семестар

Распоред за предмети од стара програма

предавања по предметот Дерматологија

Списоци на запишани доктори по дентална медицина – Изборни предмети: