Распоред за полагање на усен испит по предметот Детска и превентивна стоматологија за студентите кои го положиле писмениот испит на колоквиуми – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Распоред за полагање на усен испит по предметот Детска и превентивна стоматологија