РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА КОМЈУТЕРСКИОТ ДЕЛ ОД ИСПИТОТ ПО ПРЕДМЕТОТ ЕРГОНОМИЈА – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Со оглед на епидемиолошката ситуација со Ковид 19 и препораките за дистанца и заштита, колегите со реден бр. 1-15 компјутерскиот дел од испитот ќе го полагаат на предвиденоит ден од 7,30-8 часот, а за останатите пријавени студенти од 8-8,30 часот.
РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ