Распоред за полагање на испити во есенскиот испитен рок – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Доктори по дентална медицина


1-ВА ГОДИНА

2-РА ГОДИНА

3-ТА ГОДИНА

4-ТА ГОДИНА

5-ТА ГОДИНА


Стручни забни техничари


1-ВА ГОДИНА

2-РА  ГОДИНА

3-ТА  ГОДИНА


Стручни стоматолошки сестри


1-ВА ГОДИНА

2-РА ГОДИНА

3-ТА ГОДИНА