РАСПОРЕД ЗА ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТИ ВО ЕСЕНСКИОТ ИСПИТЕН РОК – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Интегрирани студии од I и II циклус ( 6 годишни )


Стручни забни техничари


Стручни стоматолошки сестри