Распоред за полагање испит Претклиничка орална хирургија (нова програма) – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Распоред за полагање испит Претклиничка орална хирургија (нова програма)

1. 7236 / Проф. Пеева

2. 7324 / Проф. Димитровски

3. 7085 / Проф. Кацарска

4. 7123 / Проф. Јанев

5. 7327 / Проф. Велеска

6. 7232 / Доц. Апостолова

Студентите да стапат во контакт со наставниците за да се договорат за понатамошниот тек на испитот.