Распоред за настава за втор циклус студии за стручни забни техничари – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

Распоред за теоретска настава по предметите од вториот семестар на студиската програма од втор циклус стручни студии за стручни забни техничари

Предавањата ќе се одвиваат во амф. 2 – максилофацијална хирургија, согласно распоредот