ПРОФ.Д-Р ЉУБЕН ГУГУВЧЕВСКИ – Биографија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје