Проф.д-р Јулијана Николовска – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедрата за стоматолошка протетика
E-mailjnikolovska@stomfak.ukim.edu.mk