Проф.д-р Јадранка Бундевска – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедрата за стоматолошка протетика
E-mailjbundevska@stomfak.ukim.edu.mk