Проф.д-р Цветанка Бајрактарова Мишевска – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедра за ортодонција
E-mailcmisevska@stomfak.ukim.edu.mk