Проф.д-р Сузана Двојаковска – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедра за максилофацијална хирургија
E-mailsdvojakovska@stomfak.ukim.edu.mk