Проф.д-р Снежана Пешевска – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедрата за болести на устата и парадонтот
E-mailspesevska@stomfak.ukim.edu.mk