Проф.д-р Силвана Георгиева – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедрата за болести на устата и пародонтот
E-mailsgeorgieva@stomfak.ukim.edu.mk