Проф.д-р Сања Панчевска – Продекан за настава – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје

проф. д-р Сања Панчевска – продекан за настава

ОБРАЗОВАНИЕ
УКИМ, Стоматолошки факултет – Скопје, Северна Македонија
1985-1991г
стоматололог

УКИМ, Стоматолошки факултет – Скопје, Северна Македонија
1997г
специјалист по стоматолошка протетика

УКИМ, Стоматолошки факултет – Скопје, Северна Македонија
2004г
магистер на стоматолошка протетика

УКИМ, Стоматолошки факултет – Скопје, Северна Македонија
2010г
доктор на стоматолошки науки

РАБОТНО ИСКУСТВО
ЈЗУ Стоматолошки клинички центар„Св. Пантелејмон“-Скопје
1992г стоматолог
1997г специјалист по стоматолошка протетика

УКИМ, Стоматолошки факултет – Скопје, Северна Македонија
1997-2014
асистент

УКИМ, Стоматолошки факултет – Скопје, Северна Македонија
2014-2019г
научен соработник

УКИМ, Стоматолошки факултет – Скопје, Северна Македонија
2019-
вонреден професор

ДОСТИГНУВАЊА
ЈЗУ Стоматолошки клинички центар„Св. Пантелејмон“-Скопје
Раководител на Клиника за мобилна протетика
2016-2021г

УКИМ, Стоматолошки факултет – Скопје, Северна Македонија
Продекан за настава
2021-

Македонско Стоматолошко Друштво
Генерален Секретар
2009-2017г

Македонско Стоматолошко Друштво – Здружение на специјалисти
по стоматолошка протетика
Генерален Секретар
2009-2021г

Награди и признанија од МСД, МЛД, УКИМ Стоматолошки факултет-
Скопје, БАСС.

Автор и коавтор на повеќе од 80 научни и стручни трудови печатени
во домашни и меѓународни часописи или конгресни книги на
апстракти.
Учесник на голем број меѓународни симпозиуми, конгреси или
домашни симпозиуми и конгреси со меѓународно учество како
автор или поканет предавач.
Член на експертска група за реформи во средното стручно
образование.

E-mail: spanchevska@stomfak.ukim.edu.mk