Проф.д-р Сашо Еленчевски – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедрата за стоматолошка протетика
E-mailselencevski@stomfak.ukim.edu.mk