Проф. д-р Оџаклиевска Славјанка – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје