Проф.д-р Оливер Димитровски – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедра за орална хирургија  
E-mailodimitrovski@stomfak.ukim.edu.mk