Проф.д-р Наташа Тошеска Спасова – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедра за ортодонција
E-mailntoseska@stomfak.ukim.edu.mk