Проф.д-р Мери Павлеска – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедрата за детска и превентивна стоматологија
E-mailmpavlevska@stomfak.ukim.edu.mk