Проф.д-р Марија Пеева Петреска – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедра за имплантологија
E-mailmpeeva@stomfak.ukim.edu.mk