Проф.д-р Марина Кацарска – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедра за орална хирургија  
E-mailmkacarska@stomfak.ukim.edu.mk