Проф.д-р Лидија Кануркова – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедра за ортодонција
E-maillkanurkova@stomfak.ukim.edu.mk