Проф.д-р Златко Георгиев – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедрата за детска и превентивна стоматологија
E-mailzgeorgiev@stomfak.ukim.edu.mk