Проф.д-р Емилија Стефановска Левеска – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедрата за болести на устата и пародонтот
E-mailestefanovska@stomfak.ukim.edu.mk