Проф.д-р Елизабета Ѓеоргиевска – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедрата за детска и превентивна стоматологија
E-mailegjorgievska@stomfak.ukim.edu.mk