Проф.д-р Едвард Јанев – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедра за имплантологија  
E-mailejanev@stomfak.ukim.edu.mk