Проф.д-р Евдокија Јанкуловска – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје
Организациона единицаКатедрата за стоматолошка протетика
E-mailejankulovska@stomfak.ukim.edu.mk
Биографски податоциИзвештај за последниот избор во звањеОдлука за последниот избор во звање