Проф.д-р Весна Коруноска Стевковска – Биографија – Стоматолошки факултет – Скопје Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј'' во Скопје